اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
معروف بسطامی فرماندار
مجید کاکی معاون سیاسی واجتماعی 3352828 243